ประวัติการก่อตั้ง สภ.

 
          เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย โดย กรมตำรวจ มีโครงการขยายงานของตำรวจไปสู่ชนบทห่างไกล ตำบลสนม เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในโครงการนี้ และได้รับอนุมัติจาก กระทรวงมหาดไทย ให้ตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลสนม ขึ้นตรงต่อ สถานีตำรวจภูธรอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี พ.ศ..2512 โดยกรมตำรวจได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การยูซ่อม ประเทศสหรัสอเมริกา ทั้งอาคารที่ทำการ และบ้านพักอาศัย สถานีตำรวจภูธรตำยบสนม ตั้งออยู่ หมู่ที่ 2 ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร
          ต่อมาปี พ.ศ. 2514 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้แบ่งท้องที่ อำเภอรัตนบุรี ออกมาเป็น กิ่งอำเภอสนม และสถานีตำรวจภูธรตำบลสนม ก็ได้รับการยกฐานะเป็น สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสนม และใน ปี พ.ศ. 2520 กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอสนม เป็น อำเภอสนม สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสนม ก็ได้รับยกฐานะเป็น สถานีตำรวจภูธรอำเภอสนม ในปีเดียวกัน  
          เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 สถานีตำรวจภูธรสนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบไทยเข้มแข็ง) ให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ (ทดแทน) เป็นอาคารขนาดกลาง ตามสัญญา เลขที่ ยธ.13/2554 ลง 25 มี.ค.2554 เป็นอาคาร 3 ชั้น แต่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดผู้รับเหมาทิ้งงาน จึงให้เลิกสัญญา ระหว่างที่การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้ปรับปรุงอาคาร สภ.ต.หลังเก่าและใช้เรือนแถวบ้านบัก ตร.เป็นที่ทำการชั่วคราว  
          ต่อมาปี พ.ศ. 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ (ทดแทน) เพิ่มเติม ตามสัญญาเลขที่ 18/2558 โดยตำรวจภูธร ภาค 3 โดยตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ โดย พล.ต.ต.กาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา เป็นผู้แทน ว่าจ้าง" ได้ทำสัญญาว่าจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิววัสดุ ป็นผู้รับจ้างให้ก่อสร้างเพิ่มเติม และการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อ 10 สิงหาคม 2559  

สถานีตำรวจภูธรสนม

ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
โทร./โทรสาร 0-4458-9049, 191, E - mail address : [email protected]