คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.สนม
 
นายพงศักดิ์ เจริญพันธ์
ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.สนม
พ.ต.อ.สุริยันต์ โพนสิงห์
กรรมการ
 
นายคมกริช พรหมบุตร
กรรมการ
 
พ.ต.ท.สัณหนนท์ ไชยเดช
กรรมการ
 
พ.ต.ท.คุณาวุฒิ ใบลี
กรรมการ/ เลขานุการ
 
 
 
พ.ต.ท.นพดล พรมมุณี
กรรมการ
 
พ.ต.ต.ประหยัด กล้าเหิม
กรรมการ
 
นายภานุวัฒน์ บุติมาลย์
กรรมการ
 
นายสุธน สุจริต
กรรมการ
 
 
 
นายนิคม งามวิไล
กรรมการ
 
ด.ต.ศรีสง่า หาสุข
กรรมการ
 
นายสมโภชน์ นอบน้อม
กรรมการ
 
นายสุดใจ สร้อยจิต
กรรมการ
 
 
 
นายแสงเดือน ที่สำราญ
กรรมการ
 
นายมงคล พวงศรี
กรรมการ
 
นายสงวน จิตบุญตรง
กรรมการ
 
นายสุรพล สอนดี
กรรมการ
 
 
 
นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด
กรรมการ
 
นายพร ใจนวล
กรรมการ
 
นายสำลี เหล่าสกุล
กรรมการ
 
นายสุวิพล ศิลาอ่อน
กรรมการ
     
   
   
ด.ต.มุณี ไชยศรีษะ
ผช.เลขานุการ
 
ส.ต.อ.อนุชิต กันรัมย์
ผช.เลขานุการ
   
 

สถานีตำรวจภูธรสนม

ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
โทร./โทรสาร 0-4458-9049, 191, E - mail address : [email protected]